۱۸۴۴ میلادی انتشار نظریات پرودون

189

کتاب «تعریف مالکیت» مبلغ نظریات «پیر ژوزف پرودون» به زبان فرانسه در پاریس منتشر شد. انتشار این کتاب نقش مؤثری در انقلابهای قرن نوزدهم فرانسه ایفا کرد. «پرودون» معتقد بود که زیان سیاسی انباشت ثروت در دست افراد هنگامی آغاز میشود که از آن به صورت «ابزار قدرت» سوء استفاده میشود. ثروتمندان با این ابزار, افراد مورد نظر خود را وارد حکومت میسازند و بر تضاد طبقاتی در جامعه میافزایند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here