۱۸۰۳ ميلادي زادروز «فلورا تريستان» نويسنده سوسياليست فرانسوي

120

«فلورا تريستان» با وجودي كه در يك خانوادة مرفه و اشرافي بزرگ شده بود، افكار سوسياليستي داشت و خواهان برابري انسانها بود و ميگفت با شكم گرسنه، برابري سياسي و آزادی فردی مفهوم ندارد. وي در كتاب «نعمتي به نام اتحاديه» كار مشترك را تنها راه رسيدن به منافع مشترك دانسته. «فلورا» را يكي از مادران پيدايش «سنديكا» در جهان خواندهاند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here