۱۷۷۵ میلادی اعدام پوگاچف در روسیه تزاری

125

«یملیان پوگاچف» افسر قزاقی که در منطقة «ولگا» و «دن» به حمایت از سِرفها قیام کرد، در مسکو اعدام شد. وی در جریان مأموریتی در منطقة «ولگا» با مشاهدة وضعیت وخیم زندگانی کشاورزان، ارتش را ترک کرد و با کمک مردم، بسیاری از دژهای نظامی منطقه را تصرف نمود. با گسترش قیام، تزار برای یابندة «پوگاچف» ۲۸هزار روبل جایزه تعیین کرد و سرانجام اطرافیانش او را در خواب دستگیر کرده و تحویل دادند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here