۱۶۵۰ میلادی درگذشت رنه دکارت فیلسوف فرانسوی

6
رنه دکارت» فیلسوف

«رنه دکارت» فیلسوف, ریاضیدان و فیزیکدان بزرگ فرانسوی در ۵۴سالگی درگذشت. او از جمله دانشمندانی است که در ادامة رنسانس اروپا از کوپرنیک تا گالیله با کشفیات جدید علمی, کمک بزرگی به دانش بشر نمود. «دکارت» به راسیونالیسم یا خردگرایی مطلق اعتقاد داشت و میگفت همه چیز با پیش فرضهای عقلی, تجزیه و تحلیل میشود. «قواعدی برای رهبری فکر», «بحث درباره روش» و «اصول فلسفه» از آثار معروف وی به شمار میروند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here