۱۶۵۰ میلادی درگذشت رنه دکارت فیلسوف فرانسوی

140

«رنه دکارت» فیلسوف, ریاضیدان و فیزیکدان بزرگ فرانسوی در ۵۴سالگی درگذشت. او از جمله دانشمندانی است که در ادامة رنسانس اروپا از کوپرنیک تا گالیله با کشفیات جدید علمی, کمک بزرگی به دانش بشر نمود. «دکارت» به راسیونالیسم یا خردگرایی مطلق اعتقاد داشت و میگفت همه چیز با پیشفرضهای عقلی, تجزیه و تحلیل میشود. «قواعدی برای رهبری فکر», «بحث دربارة روش» و «اصول فلسفه» از آثار معروف وی بهشمار میروند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here