۱۵۱۵ میلادی درگذشت لویی دوازدهم

109

لویی دوازدهم» معروف به «پدر ملت» در فرانسه درگذشت. او که با تنظیم یک ضابطه مالیاتی، طبقه کم درآمد را از زیر بار مالیات سنگین نجات داد، از معدود پادشاهان فرانسه بود که اقبال اجتماعی داشت. لویی دوازدهم هرگز ولیعهد تعیین نکرد و میگفت پادشاه باید موجه باشد و من بهتنهایی نمیدانم چه کسی موجه است. به همین علت با مرگ او دودمان «اورلئان» هم در فرانسه پایان یافت.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here