۱۴۳۱ میلادی ژاندارک زنده در آتش سوزانده شد

322

«ژاندارک» قهرمان ملی و سمبل استقلال فرانسه در آتش سوزانده شد. ژاندارک که دختر یک کشاورز تهیدست بود و در راه آزادی فرانسه از اشغال انگلیسیها قیام کرد و پس از پیروزی در فرماندهی چند نبرد، با راضی‌کردن پادشاه وقت فرانسه، یگانهایی را تحت فرماندهی خود گرفت و با پیروزی بر انگلیسیها نقطه پایانی بر جنگ صدساله فرانسه با انگلستان نهاد. اما پس از مدتی ژاندارک توسط برخی فئودالها به انگلیسیها فروخته شد و در کلیسایی که از حکومت انگلیس تبعیت می‌کرد، تحت محاکمه قرار گرفت. و به حکم فقهای آن روزگار در سن ۱۹سالگی به اتهام جادوگری زنده زنده در آتش سوزانده شد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here