۱۳۸۹ خورشیدی طنین دوباره خروش بهمن در دو صفحه وارد شود

11

مردم قهرمان تهران و سایر شهرها با وجود تدابیر سرکوبگرانه و یورش گله‌های مزدوران رژیم و نیروهای سرکوبگر انتظامی، به پا خاستند و با شعار مرگ بر خامنه‌ای، دیکتاتوری آخوندی را در برابر توفان قیامها به لرزه درآوردند. تظاهرات و درگیری مردم تا صبح روز بعد در اکثر خیابانهای تهران جریان داشت.

مزدوران با شلیک گلوله و گاز اشک‌آور و استفاده از باتون و زنجیر به سختی توانستند مردم را متفرق کند. برخی سردمداران رژیم بعداً گفتند که واقعة ۲۵بهمن، از قیامهای سال ۸۸، برای رژیم خطرناکتر بود. چرا که فرماندهی آن را مجاهدین در دست داشتند. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here