۱۳۶۷ خورشیدی صدور فتوای قتل سلمان رشدی

168

خمینی فتوای قتل سلمان رشدی نویسندة انگلیسی را صادر کرد. این فتوا در حالی صادر شد که بحث سلمان رشدی و کتاب جنجالی او، از مدتها پیش مطرح بود. اما هنگامی که زمزمههای اعتراض به ادامة بیحاصل جنگ خانمانسوز با عراق، از داخل رژیم و بالاترین مهرههای نظام آغاز شد و میرفت که بالا بگیرد، خمینی دجال, با صدور این فتوا و ایجاد فضایی هیستریک پیرامون آن کوشید زمزمهها را در گلو خفه کند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here