۱۳۶۷ خورشیدی صدور فتوای قتل سلمان رشدی

8

خمینی فتوای قتل سلمان رشدی نویسنده انگلیسی را صادر کرد.

این فتوا در حالی صادر شد که بحث سلمان رشدی و کتاب جنجالی او، از مدتها پیش مطرح بود. اما هنگامی که زمزمه‌های اعتراض به ادامه بیحاصل جنگ خانمانسوز با عراق، از داخل رژیم و بالاترین مهره‌های نظام آغاز شد و میرفت که بالا بگیرد، خمینی دجال, با صدور این فتوا و ایجاد فضایی هیستریک پیرامون آن کوشید زمزمه‌ها را در گلو خفه کند

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here