۱۳۶۰ خورشیدی عاشورای مجاهدین، شهادت اشرف رجوی و سردار خیابانی

55

با یورش وحشیانه گله‌های کمیته‌چی و سپاه به پایگاه مجاهدین در تهران, سردار آزادی موسی خیابانی و اشرف رجوی سمبل زنان مجاهد خلق، همراه با ۱۸مجاهد خلق از کادرها و مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران بهشهادت رسیدند. مقاومت قهرمانانة این مجاهدان اندک شمار در برابر صدها نیروی تا دندان مسلح دشمن, از حماسههای جاودانة پیشتازان خلق در برابر دیکتاتوری خونریز آخوندی است

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here