۱۳۵۹ خورشيدی ميتينگ بزرگ مجاهدين در امجديه تهران

21

امجديه تهران شاهد يكي از تعيين كننده ترين ميتينگهای مجاهدين بود. اين ميتينگ از ابتدا تا انتها در محاصره چماقداران و شليك گلوله و گاز اشك آور برگزار شد. در اين روز «مسعود رجوی» درسخنراني خود تحت عنوان «چه بايد كرد؟», به خمينی و رژيمش در رابطه با تاخت و تاز چماقداران حكومتي هشدار داد. در جريان اين ميتينگ, ۲۵۸ نفر زخمی شدند و يك ميليشيای نوجوان بهنام «مصطفی ذاكری» به شهادت رسيد

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here