۱۳۵۸ خورشیدی شرکت مجاهدین در نخستین انتخابات مجلس

175

مجاهدین با ارائة لیست کاندیداهای انقلابی و ترقیخواه به طور گسترده وارد مبارزات انتخاباتی برای مجلس شورای ملی شدند و با زنده کردن همبستگی ملی، فضای سیاسی جدیدی در اتحاد نیروها ایجاد نمودند. در جریان این نبرد, به رغم تقلبهای گستردة عوامل رژیم, مجاهدین بیشترین آرا را بعد از حزب خمینی ساختة جمهوری بهدست آوردند اما خمینی حضور حتی یکی از کاندیداهای مجاهدین را در مجلس تحمل نکرد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here