۱۳۵۸ خورشیدی سخنرانی مسعود رجوی با عنوان ”آیندة انقلاب”

182
Massoud-min

آقای مسعود رجوی در اجتماعی که در دانشگاه تهران بهمناسبت سالگرد شهادت احمد رضایی (اولین شهید سازمان) و بزرگداشت عباس عمانی (اولین شهید مجاهد که به دست چماقداران خمینی بهشهادت رسید), برپا شده بود، سخنرانی کرد. مسعود ضمن اعتراض به سکوت مسؤلان حکومتی در برابر حملة چماقداران گفت: ما در مقابل هرگونه ظلم و استبدادی مقاومت خواهیم کرد و آسمان این خلق را همچون گذشته غرق ستارهها خواهیم ساخت.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here