۱۳۵۷ خورشیدی سقوط دیکتاتوری شاه

108

انقلاب ضدسلطنتی مردم ایران که زمینههای شکلگیری آن با آغاز مبارزة مسلحانه در سال۱۳۵۰ بهوجود آمده بود, استبداد سلطنتی را سرنگون کرد. روزهای ۲۱ و ۲۲بهمن با شورش همافران در مرکز فرماندهی نیروی هوایی و باز شدن درهای پادگانها, قیام مردمی سراسر تهران و سپس شهرهای دیگر کشور را فرا گرفت و با وجود مخالفت خمینی با عمل مسلحانه, پادگانها و مراکز نظامی رژیم یکی پس از دیگری توسط مردم مسلح سقوط کرد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here