۱۳۵۷ خورشیدی آزادی آخرین دسته از زندانیان سیاسی

129

با اوج‌گیری حرکتهای اعتراضی مردم علیه دیکتاتوری شاه بسیاری از زندانیان سیاسی آزاد شدند. اما جوانان انقلابی تا آزادی آخرین سری از زندانیان از پا ننشستند و همچنان با سر دادن شعار آزادی زندانی سیاسی در برابر زندان قصر تهران تظاهرات میکردند. سرانجام آخرین دستة زندانیان شامل ۱۶۲تن از کسانی که به حبس ابد محکوم شده بودند، به‌آغوش خلق بازگشتند. مسعود رجوی، موسی خیابانی و اشرف رجوی از جمله این زندانیان بودند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here