۱۳۵۷ خورشيدی نخستين موضعگيری مجاهدين در برابر خمينی

14

سازمان مجاهدين خلق ايران با اعلام صريح مواضع خود در دانشگاه تهران, در اين روز _۱۲روز پس سرنگونی شاه_ با ارتجاع حاكم مرزبندی كرد. در اين موضعگيری آقای «مسعود رجوی» با طرح تفاوتهای آشكاری كه بين برداشتهای خمينی و مجاهدين از اسلام وجود دارد گفت: اين تفاوتها به راه حل ها و نگرشهايی كه رودرروی يكديگر قرار دارند راه می بر‌د كه در مركز آن مسئله «آزادی» است

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here