۱۳۵۲ خورشیدی شهادت خسرو گلسرخی و کرامت‌الله دانشیان

144

«خسرو گلسرخی» و «کرامت‌الله دانشیان» انقلابیونی که در سالهای حاکمیت اختناق شاه سرفراز و تسلیمناپذیر به دفاع از آرمانهای انقلابی مردم برخاستند, توسط دژخیمان شاه تیرباران شدند. دفاعیات جانانة گلسرخی صحنة دادگاه را بهمحکومیت و افشاگری علیه شاه تبدیل کرد. وی گفت: من در این دادگاه برای جانم چانه نمی‌زنم و حتی برای عمرم، چرا که فرزند خلقی مبارز و دلاور هستم.

ترانة «بهاران خجسته باد» سرودة کرامتالله دانشیان است.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here