«احمد رضایی» در یک درگیری با مزدوران ساواک در خیابان غفاری تهران به شهادت رسید.  وی پس از ضربة شهریور۵۰ که به دستگیری کادر مرکزی سازمان منجر شد, نقش ویژهیی در بازسازی تشکیلات مجاهدین در خارج از زندان ایفا کرد. نبرد و شهادت قهرمانانة احمد، که نخستین شهید سازمان در زمان شاه بود, ضمن جاری کردن سنت فدا و پاکبازی, تأثیر بسیار انگیزاننده‌یی در میان جوانان برجای گذاشت.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here