۱۳۲۷ خورشیدی تیراندازی به سمت شاه

141

در این روز, در دانشگاه تهران، مقابل ساختمان دانشکده حقوق، به سوی شاه تیراندازی شد. شاه که در مراسم پانزدهمین سالروز آغاز بنای دانشگاه تهران شرکت کرده بود, پس از تیراندازی و جراحت اندکی که برداشت, به بیمارستان منتقل شد. شخصی که تیراندازی کرده بود ناصر فخرایی نام داشت که بهعنوان خبرنگار عکاس به شاه نزدیک شده بود. برخی این واقعه را توطئة هیأت حاکمه برای قلع و قمع مخالفان میدانند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here