۱۳۲۲ خورشیدی دکتر مصدق نماینده اول تهران

162

دکتر محمد مصدق که تا قبل از انتخابات دورة چهاردهم مجلس شورای ملی در احمدآباد به حالت تبعید بهسر میبرد و نمیخواست بعد از سرنگونی رضاخان در شهریور۱۳۲۰ احمدآباد را ترک کند تا بی اعتباری کسانی را که متولی «اعطای آزادی» به او بودند نشان دهد, به اصرار و دعوت مردم تهران در انتخابات شرکت کرد و بهعنوان نماینده اول مردم تهران وارد مجلس چهاردهم شد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here