۱۳۲۲ خورشیدی دکتر مصدق نماینده اول تهران

11
دکتر مصدق نماینده اول تهران

دکتر محمد مصدق که تا قبل از انتخابات دوره چهاردهم مجلس شورای ملی در احمدآباد به حالت تبعید به سر میبرد و نمی خواست بعد از سرنگونی رضاخان در شهریور۱۳۲۰ احمدآباد را ترک کند تا بی اعتباری کسانی را که متولی «اعطای آزادی» به او بودند نشان دهد, به اصرار و دعوت مردم تهران در انتخابات شرکت کرد و بهعنوان نماینده اول مردم تهران وارد مجلس چهاردهم شد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here