۱۳۰۹ خورشیدی زمین لرزه سلماس

184

 یک زمین لرزه شهر سلماس در آذربایجان و روستاهای ا آنرا با خاک یکسان کرد و تمام مردم منطقه زیر آوار رفتند. تنها۳۰۰ نفر نیمه جان از زیر آوار خارج شدند. صدها کیلومتر راه شکاف برداشت, آبهای زیر زمینی بیرون آمد و دریاچه رضائیه پر از آب شد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here