۱۲۹۹ خورشیدی کودتای رضاخان

189

در سالهای آخر دوران قاجاریه و در پی اوجگیری اغتشاشات و قیامهای داخلی, استعمار انگلیس که منافع خود را در استقرار یک حکومت مرکزی در ایران می‌دید، با به کارگرفتن یکی از سرکردگان قشون قزاق به نام رضاخان، کودتایی استعماری را به انجام رساند. به این ترتیب رضاخان میر پنج وارد تهران شد و با دستگیری آزادیخواهان و برقراری حکومت نظامی، مقدّمات سلطنت و دیکتاتوری وابستة خود در ایران را تدارک دید.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here