۱۲۵۲ میلادی امضای فرمان شکنجه

173

پاپ «اینوسنت چهارم» که از سال ۱۲۴۳ تا ۱۲۵۴ میلادی اسقف اعظم کلیساهای کاتولیک بود, با امضای یک فرمان، مجوز شکنجه کردن کسانی را که منکر وجود خدا بودند صادر کرد. این فرمان سبب رواج شکنجه در جهان و دنیای کاتولیک شد، بهنحوی که با مارک «خدا نشناسی» هرکس را میخواستند, شکنجه میکردند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here