۱۱۲۶ خورشیدی قتل نادرشاه افشار

362

«نادرشاه افشار» بهدست چندتن از امیران خود به قتل رسید. نادر طی سلسلهیی از نبردهاتوانست بسیاری از شهرهای کشور را از روس و عثمانی پس بگیرد و با کنار گذاشتن «شاه عباس سوم» در سال ۱۱۱۵ خورشیدی, توسط مجلسی از زعمای قوم به شاهی انتخاب شد. به این ترتیب سلسله صفویه منقرض گردید و سلسلة افشاریه تا ۶۰ سال بر ایران حاکم شد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here