۱۱۲۰ میلادی کشته شدن فریدون در جنگ با گرجیان

202

فریدون، شاه «شروانشاه» در جنگ با گرجستانیها کشته شد و پسرش منوچهر برجای او نشست. خاندان «شروانشاه» که از سوی دولت ساسانیان به حکومت «قفقاز جنوبی» منصوب شده بودند، پس از فروپاشی امپراتوری ساسانی در ایران، تا سال ۱۵۳۸میلادی، با حفظ زبان فارسی و دین زرتشتی به حکومت خود بر آن منطقه ادامه دادند. بعدها استالین نام «قفقاز جنوبی» را به «جمهوری آذربایجان» تغییر داد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here