سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

کمیسیون‌امنیت-۹سندجنایت به امضاء نوری کامل المالکی در بیت العنکبوت خامنه ای

0 23

کمیسیون‌امنیت و ضدتروریسم

دستور سری و بسیار فوری انتقال گروگانها به مقر فرماندهی لشکر کثیف و انجام تحقیقات

 مصادره کلیه اسناد در اشرف و آزمایش خاک قرارگاه توسط وزارت بهداری و وزارت علوم و تکنولوژی

 تحویل کلیه لیست برداریها و فیلم برداریهای حمله به اشرف به دفتر ویژه نخست وزیر

 آمادگی برای هرگونه دیدار ناگهانی سازمان ملل از اشرف و اجرای اقدامات لازم طبق توافق قبلی

کمیته مشترک بازجویی از گروگانها با محققین جمهوری اسلامی و مطلع کردن آنها از بازجویی های قبلی

 بازپرسان و قضات تحقیق عراقی باید کلیه اوراق بازجویی را تکمیل کنند و قبل از اینکه سرنوشت گروگانها مشخص شود از آنها اعتراف بگیرند

 چهار بازجوی مخلص از ارگان مشاور امنیت ملی به زندان شرف میپیوندند تا در ارتباط مستقیم با دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح بر روی تحقیقاتی که در این زندان در جریان است نظارت داشته باشند

در قرارگاه لیبرتی باید کلیه الزاماتی که باعث بستن زندگی و روشهای ترساندن اعضای خلق می شود، بکار گرفته شود

باید کمیته ای از اعضا اطلاعات و امنیت ملی در داخل قرارگاه لیبرتی در میان اعضای سازمان خلق از وضعیت و حالت آنها بعد از حمله به اشرف جویا شوند و آنها را برای ترک این سازمان استمالت کنند

جایگزین کردن نقاط نگهبانی داخل لیبرتی با کارمندان اطلاعات، جایگزین کردن افراد کمیته مراقبت با اعضای لشکر طلایی مبارزه با تروریسم

 سخت گیری و قطع ارتباط اعضاء سازمان خلق با خارج از قرارگاه و توقیف کلیه چیزهایی که از خارج و از طریق خانواده هایشان به آنها می رسد

________________________________________

کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران، مُفاد ۹ سند جنایت علیه بشریت در اشرف و لیبرتی به امضاء نوری کامل المالکی را به اطلاع عموم هموطنان می رساند. این اسناد با سربرگ رسمی ”جمهوری عراق-دفتر نخست وزیر” در بیت العنکبوت خامنه ای، وزارت اطلاعات و نیروی قدس سپاه پاسداران آرشیو شده است. این ۹ سند به امضای مالکی طی دو ماه در فاصله اول اکتبر تا ۳۰ نوامبر۲۰۱۳ (۹ مهر تا ۹ آذر ۱۳۹۲) نوشته شده است. این اسناد قابل ارائه به هر دادگاه بین المللی است. برخی از دست اندرکارانی که از این سندها عکس گرفته اند، می توانند در دادگاه شهادت بدهند.

یکی از اطرافیان خامنه ای گفته است: ”نوری مالکی از حضرت آقا تبعیت پذیری داشت. نوری مالکی وقتی خدمت آقا میرسید به عنوان یک مقلد با آقا تنظیم میکرد و دستوراتی که آقا میداد، میرفت عملیاتی میکرد. در خدمت آقا میگفت عملیاتی خواهم کرد و گزارش عملیاتی را به دفتر آقا میداد..“.

در سند ”به کلی سری“ اول اکتبر ۲۰۱۳ (۹ مهر ۹۲)، رونوشت به مشاور ویژه امنیتی، مالکی مقرر می کند که افراد فرماندهی و دست اندرکار حفاظت لیبرتی باید هر چه سریعتر ” کلیه الزاماتی را که باعث بستن زندگی و روشهای ترساندن اعضای خلق می شود“ به کار بگیرند. ”اضافه بر این باید در مورد بازدیدهای رسمی خارجی [از لیبرتی ] نیز ممانعت کرد تا بر روی آنها فشار بیاید”.

در سند ”سری و بسیار فوری“ خطاب به ” فرماندهی لشکر طلایی“ [لشکر کثیف] به تاریخ ۶ اکتبر ۲۰۱۳ (۱۴مهر۹۲)، مالکی درباره گروگانها می نویسد: ” افراد دستگیر شده سازمان خلق هر چه سریعتر در طی ۲۴ ساعت به مقر فرماندهی شما منتقل میشوند تا از آنها به دلیل اِعمال قهر و زور علیه نیروهای عراقی، هر چه سریعتر تحقیقات و بازجویی انجام شود“.

در سند ۱۶ اکتبر ۲۰۱۳ (۲۴مهر۹۲) خطاب به مستشاری امنیت ملی، مالکی مقرر می کند : ”به منظور اجرای دستور العملها، باید کمیته ای تشکیل شود که اعضای آن از ارگان مشاور امنیت ملی و مخابرات عراق باشند ….آنها باید در داخل قرارگاه لیبرتی از وضعیت و حالت اعضای سازمان خلق بعد از حمله به اشرف مطلع شوند و این امکان را داشته باشند که از آنها استمالت نمایند تا آنها این سازمان را ترک کنند“.

در سند ۱۷ اکتبر ۲۰۱۳ (۲۵مهر۹۲) خطاب به مستشاری امنیت ملی، مالکی می نویسد: ”به منظور اجرای دستور العملهای نشستی که برای فرماندهان امنیتی مربوط به سازمان خلق برگزار شد، تصمیمات زیر گرفته شد:

– جایگزین کردن نقاط نگهبانی داخل قرارگاه لیبرتی با کارمندان مدیریت کل اطلاعات …

– قطع ارتباط بین اعضای سازمان خلق در داخل قرارگاه لیبرتی با خارج از قرارگاه و قبول نکردن و توقیف کلیه چیزهایی که از خارج و از طریق خانواده ها یا سایرین برای آنها میرسد.

– جایگزین کردن کمیته مراقبت داخل قرارگاه با یک کمیته جدید که اعضای آن از لشکر طلایی مبارزه با تروریسم[لشکر کثیف] باشند.

– با اعضای سازمان خلق همچنان با سختگیری رفتار شود و به قدر امکان در کارهای آن ها مانع ایجاد شود“.

در سند ۲۰ اکتبر ۲۰۱۳ (۲۸ مهر ۹۲) خطاب به مستشاری امنیت ملی و کمیته بستن قرارگاه اشرف، مالکی دستور میدهد:

”-کلیه اسناد ـ در صورتیکه در قرارگاه پیدا شود ـ مصادره میشود.

– یک کمیته جدید توسط شما، وزارت بهداری و وزارت علوم و تکنولوژی به منظور چک خاک این قرارگاه تشکیل میشود و به گزارشات کمیته قبلی تکیه نمیشود.

– قرارگاه ویژه از زمینهای بقیه قرارگاه جدا میشود“.

در سند ”سری“ ۲۳ اکتبر ۲۰۱۳ (اول آبان ۹۲) خطاب به ” کمیته بستن قرارگاه اشرف“، مالکی برای جلوگیری از درز کردن اطلاعات مربوط به حمله ۱۰ شهریور به اشرف مقرر می کند: ”کلیه لیست برداریها و فیلم برداریهایی که به قرارگاه اشرف و حمله به آن مربوط می شود، به دفتر ویژه [نخست وزیر] ارسال شود. در رابطه با هر گونه دیدار ناگهانی از این قرارگاه توسط سازمان ملل باید اقدامات لازم مطابق آنچه که قبلا توافق شده است انجام شود“.

در سند ”بکلی سری“ ۱۲ نوامبر ۲۰۱۳ (۲۱ آبان ۹۲) خطاب به مستشاری امنیت ملی رونوشت به مشاور امنیتی، مالکی می نویسد: ”توافق شد که یک کمیته بازجویی [از گروگانها] با محققین جمهوری اسلامی ایران تشکیل شود تا تحقیقات از دستگیرشدگان سازمان خلق تکمیل گردد و محققین ایرانی از اوراق بازجویی قبلی دستگیر شدگان مطلع شوند”.

در سند ” سری و بسیار فوری“ ۱۴ نوامبر ۲۰۱۳ (۲۳ آبان ۹۲) خطاب به مستشاری امنیت ملی رونوشت به دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح و مشاور امنیتی، مالکی می نویسد: ”به منظور اجرای دستور العملها و بویژه در رابطه با دستگیرشدگان سازمان خلق، بازپرسان و قضات تحقیق عراقی باید کلیه اوراق بازجویی را تکمیل کنند و قبل از اینکه سرنوشت آنها مشخص شود، از آنها اعتراف بگیرند و طرفهای عراقی را که با آنها همکاری میکنند شناسایی نمایند تا در مورد کلیه کسانیکه با آنها همکاری میکنند اقدامات لازم به اجراگذاشته شود”.

در سند ” سری و بسیار فوری“ بعدی، به تاریخ ۳۰ نوامبر ۲۰۱۳ (۹ آذر ۹۲) خطاب به مستشاری امنیت ملی رونوشت به دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح و مشاور امنیتی، مالکی دستور میدهد:

”درجهت اجرای توجیهات، چهار افسر بازجوی مخلص از ارگان مشاور امنیت ملی به زندان شرف میپیوندند تا در ارتباط مستقیم با دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح [یعنی شخص مالکی] بر روی تحقیقاتی که در این زندان در جریان است نظارت داشته باشند. این دستور از تاریخ بیرون آمدن آنها از ارگانشان جهت اقدام هر چه سریعتر اجرا میشود».

شورای ملی مقاومت ایران

کمیسیون امنیت و ضد تروریسم

۸ آبان۹۳ (۳۰ اکتبر۲۰۱۴)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.