یاوه گویی آخوند روحانی در مجمع عمومی: چهار دهه اعتدال، صلح و تعامل در نظام ولایت فقیه

166

درحالی که هموطنانمان در تظاهرات بزرگ وپرشور خود در مقابل مقر ملل متحد در نیویورک، خواهان اخراج رئیس جمهور فاشیم دینی و رژیم رکورد دار اعدام از مجمع عمومی بودند، آخوند شیاد شیخ حسن روحانی در سخنرانی خود در مجمع عمومی، در منتهای فضیحت و ذلت و زیر دعاوی رسوای اعتدال و تعامل، به تکرار بفرما زدن به بازار ایران و مشارکت درتاراج منابع و دارایی های مردم ایران پرداخت.

آخوند روحانی که خود در جنگ گرگها در نمایش انتخابات به ۳۸سال اعدام و زندان در کارنامه رژیم ولایت فقیه اذعان کرد وشخص خودش نیز در تمامی این مدت درمناصب امنیتی شریک این جرایم و مشغول سرکوب قیامهای مردمی بوده است، مدعی شد که نظام ولایت فقیه طی چهار دهه پرچمدار اعتدال و صلح و تعامل بوده است. این آخوند شیاد، شعارهای فتح قدس ازطریق کربلا وجنگ جنگ و فرستادن صدها هزار نوجوان دانش آموز ایرانی برروی میدانهای مین راهم به کلی فاکتور گرفت.

آخوند روحانی بیش از سه هزار اعدام در چهار سال اول ریاست جمهوریش و استمرار فزاینده اعدامها در ماههای اخیر را هم فراموش کرد و در کمال وقاحت مدعی شد که حکومت او حکومت حقوق بشر و حقوق شهروندیست. ادعایی که حتی عناصر باند خودش هم آن را به سخره می گیرند و تکرار مضحک آن توسط روحانی فقط نفرت و استهزای مطلعین و به ویژه اهل قلم و رسانه ها را در ایران و جهان برمی انگیزد و در مجمع عمومی نیز تنها لبخندهای تمسخر را درپی داشت.

رئیس جمهور ولایت فقیه که پیوسته و به ویژه هنگام سفرش به نیویورک، سرسپردگی خود به خلیفه ارتجاع را بالاترین هنرش اعلام کرده، با گزافه گویی از تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران هم دم زد، آنهم درحالیکه کارنامه حکومت ۳۸ساله این رژیم در ایران سوزی و هلاک حرث و نسل و قتل عام طبیعت و محیط زیست ایران خلاصه میشود.

آخوند جنایتکار حسن روحانی که درکتابش افتخار خود را فریب جامعه جهانی برای استمرار برنامه بمب سازی اتمی دانسته و فقط با افشای این پروژه شوم ضدایرانی وضد انسانی توسط مقاومت ایران، ناگزیر از سرکشیدن جرعه زهر اتمی شده، رژیم ولایت فقیه و پدرخوانده داعش را جلودار مبارزه با تروریسم قلمداد کرد.

ناظران سیاسی دروغگویی و شیادی بی دنده و ترمز آخوند شیاد حسن روحانی را حاکی ازشدت پریشانی حال نظام ولایت فقیه در تنگنای انزوای جهانی و منفوریت داخلی، ارزیابی می کنند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here