یازدهمین روز اعتصاب غذا و چهارمین روز اعتصاب خشک آتنا دائمی و گلرخ ایرایی در قرنطینه زندان قرچک

12
یازدهمین روز اعتصاب غذا و چهارمین روز اعتصاب خشک آتنا دائمی و گلرخ ایرایی

آتنا دائمی و گلرخ ایرایی، روز سه‌شنبه وارد یازدهمین روز اعتصاب غذا و چهارمین روز اعتصاب خشک در قرنطینه زندان قرچک شدند. خواست آنها، بازگشت به زندان اوین است. وضعیت جسمی آنها بسیار وخیم گزارش شده است.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here