گزارشی از بزرگداشت حماسه فروغ اشرف در ۱۹فروردين۱۳۹۰و حمايت از قيام سراسری و اعتراضات مردم ايران در برلين-دروازده براندنبورگ (قسمت دوم)

13

جواد دبيران:

”تا آخرش ايستاده ايم” – اين رمز پيروزي بود زماني كه اشرف در ۱۹ فروردين ۹۰ با دست خالي در مقابل مزدوران تا دندان مسلح خامنه اي ايستاد‌‌.

صبا و يارانش با اين غرش درس رزم و ايستادگي و درس ”فدا و تهاجم حداكثر” را به همه ما دادند. آنها چراغ راه شدند براي تمامي يك نسل. و اكنون اين نسل اراده كرده است تا دشمن ضدبشر را به زير بكشد.

گرا‌می‌باد ياد وخاطره شهدای ۱۹فروردین فروغ اشرف

آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند

رفتند و شهر خفته ندانست کیستند

پرچم مبارزه كه مجاهدان اشرفي در ۱۹ فروردين ۱۳۹۰ براي دفاع از حريم اشرف و آزادگي برافراشتند و با خون ۳۶ شهيد قهرمان همچون آسيه و حنيف و مهديه و فائزه آنرا آبياري كردند، رويش نوشته بود ”تا آخرش ايستاده ايم ”

امروز اما در تعادل قوايي كاملا متفاوت قرار داريم. رژيم سفاك آخوندي در لبه پرتگاه سقوط است. ما نه در تدافع بلكه در تهاجم هستيم و پرچم پيشتازان آزادي امروز”پرچم تهاجم حداكثر” است تا اين رژيم آخوندي اين ننگ تاريخ را به زير خاك كنند.

ما اين تهاجم را امروز در جاي جاي ميهن اسيرمان ايران مي بينيم.

بخصوص در اين روزها در خوزستان تب دار.

درود بر هموطنان عرب در اهواز و آبادان و ماهشهر و حمیدیه و شیبان و در سرتاسر استان قهرمان پرور خوزستان كه به خاطر اهانت‌های رژیم آخوندی دست به تظاهرات زدند. این بخشی از سیاست سركوب و تبعیض رژیم است و تنها با سرنگونی ولایت فقیه پایان ‌می‌یابد.

ايران از آن تمام مليت‌هاي ايران است و تنها كساني كه در آن جايي ندارند و بايد ريشه كن شوند، آخوندهاي دزد و غارتگر و قاتل مردم ايران هستند.

ايران از آن تمام مليت‌هاي ايران است، و نه از آن خامنه اي، روحاني و لاريجاني‌ها، اين قاتلان مردم ايران.

حقوق مردم ما اعم از فارس، ترك، كرد و عرب و بلوچ و تركمان در همه استانهاي ايران، را آخوندهاي خونخوار و چپاولگر مي برند. غارت مي كنند آنها دشمنان مردم ما هستند كه سايه نحس و سياه شان را بر سرزمين ما افكنده‌‌اند و الان اين ما هستيم كه اراده كرده ايم اين ننگ تاريخ را ريشه كن كنيم. متشكرم

شقايق رجبي:

سلام من شقايق رجبي هستم‌‌، خواهر فائزه رجبي كه در ۱۹ فروردين سال ۱۳۹۰ با گلوله در گلويش او را به شهادت رساندند.

او ۱۷ سال داشت كه انتخاب جدي اي كرد كه به مبارزه بيايد وقتيكه پدرمان در سال ۱۳۸۷ در زير شكنجه به شهادت رسيد او در مورد انتخابش مصمم تر شد‌‌، انتخابي زيبا انتخابي كه فقط پرداخت است و عشق به ديگران و سال‌ها اين آخوندهاي بي ريشه سعي كردند اين ارزش‌هاي‌‌، عشق و پرداخت را بدوزدند و لوث كنند ولي كورخواندند‌‌، نسل‌هايي مثل فائزه‌‌، صبا‌‌، مهديه‌‌، اكبر‌‌، حنيف و شهداي قيام نشان دادند كه نه‌‌، ميشود و نه‌‌، ميتوان اين ارزش‌ها را لوث كرد چون اين ارزش‌ها‌‌، ارزش‌هايي هستند كه هر ايراني باغيرت آن را دارد جز آخوند‌هاي بي ريشه‌‌.

فائزه همين را در پدرم ديد و اگر نه هيچ وقت اين جور رستگار نميشد‌‌.

يك روز از خودم پرسيدم كه چرا خواهرم و پدرم و شهداي قيام بايد اين قيمت را ميدادند ؟ راستي كه سوال خوبي بود چون همين صبا و مهديه و سينا قنبري‌ها بودند كه رمز ماندگاري را يافتند كه همان صدق و فدا بود‌‌. فائزه در بين همرزمانش به سرزندگي و پر شور و حالي و جنگندگي شناخته ميشد و همه اين‌ها به خاطر عشقي بود كه به رهايي ايران داشت، آزادي و خوشبختي را براي مردم ايران ميخواست و براي همين با همين عشق و اميد در ۱۹ فروردين در برابر مزدوران وحشي رژيم سينه سپر كرد‌‌.

امروز وقتي كه صحنه‌هاي قيامي و شورشي را ميبينم كه با همان جسارت و اميد و انگيزه براي آزادي ايران فرياد ميكشند و در برابر گلوله‌هاي پاسداران دليرانه سينه سپر ميكنند فائزه و مهديه‌هارا زنده تر از هميشه ميبينم و همين خون‌هاست كه در خيابان‌هاي ايران ميجوشند و نهايتا اين رژيم را سرنگون خواهند كرد‌‌.

سلام بر شهداي ۱۹ فروردين

دورود بر معترضان ايران زمين‌‌.

پريا كهندل:

با درود به شهداي راه آزادي از اشرف تا ليبرتي و زندان‌ها تا كوچه پس كوچه‌هاي ايران.

با درود به بنيان گذاران سازمان پر افتخار مجاهدين خلق ايران تا ۱۲۰ هزار شهيد راه آزادي، تا شهداي فروغ اشرف، شهرشرف و ايستادگي تا به آخر.

درود به شهداي ۱۹ فروردين كه نشان دادند مجاهدين راه و رسمشان فدا وفداست و نسلي از مهديه و صبا و آسيه و نسترن‌ها و فائزه‌ها كه با دست خالي و دلي پر از عشق به آزادي در برابر گلوله سينه سپر كردند و نشان دادند آري آري مجاهدين رسمشان فداست و همه چيز را براي خلقشان ميخواهند و سختي‌ها را به جان ميخرند.

خاله و دايي من هم از قهرمانان اين حماسه بودند، خاله مهديه ودايي اكبر

خاله مهديه نازنين، و دايي اكبر عزيز، نميگويم امروز جايتان خاليست…كه امروز جايتان سبز سبز است و خونتان رويان در نسلي كه اراده كرده است ولايت وقيح را به زانو در بياورد…

نمي گويم كه دلم تنگ نميشود، اما درهردلتنگي ياد سوزدل مادرستار و مادرريحانه‌ها مي افتم، براي هردلتنگي تجديد عهدي ميشود براي جنگ با اين جانيان.

خامنه اي جلاد فكر ميكرد شما را با كشتن از بين ميبرد ولي كور خوانده بود، از اينجا به آن جاني سفاك ميگويم…من مهديه ام كه امروز زير چتر رهبري خواهر مريم، جان گرفته ام…من صبا و آسيه ام و من فائزه… و اين نسل نسل رسم صباست، چشمانت را باز كن و ببين وبشنو فرياد‌هاي مرگ بر خامنه اي كه ادامه طنين فرياد خواهرم نسترن است و امروز نزديك تر نزديك تر در خيابان‌ها ي ايران به گوشت ميرسد… بلرز و بلرز كه كانون‌هاي شورشي و ارتش آزادي اراده كرده كه از تاريخ ايران جارويت كند..، بلرز و بلرز كه با رهبري برادر مسعود و خواهر مريم با پشتوانه همين شهدايمان امروز پركينه به تو و عاشقتر از پيش به خلقمان ميجنگيم! و يقين داريم پيروز ميشويم چون درس اول و آخر ما فداست… فداي همه چيز براي بدست آوردن آزادي براي ايران.درست مثل۳۰هزار شهيد قتل عام ۶۷٫

هر سالگرد ۱۹ فروردين براي ما تجديد عهدي است با يارانمان، و ما هم امروز عهد ميبنديم جاي تك تك اشان را در دوران سرنگوني براي خواهر مريم پر كنيم و پرچمشان بر دوشمان، نام وآرمانشان بر سينه امان راه رسمشان فريادمان باشد

ما عهد ميبنديم كه همچون شما تاآخرش بيايستيم تا پاي جان و آخرين نفس…

حاضرحاضر حاضر

كبري مك وند- مادر مجاهد شهيد صبا هفت برادران:

فرا رسيدن سال ۹۷ رو به خواهر مريم و برادر و به همه شما تبريك مي گم، بخصوص به همه فرزندان قهرمانم كه از دي ماه سال ۹۶ به خيابان‌ها آمدند، فرياد آزادي سر دادند، زخمي شدند، شكنجه شدند، به شهادت رسيدند ولي همچنان بهار ايران را فرا مي خوانند.

من مادر صبا هفت برادران هستم كه در ۱۹ فروردين در اشرف صبا هفت برادران مورد اصابت گلوله مزدوران رژيم آخوندي قرار گرفت، مزدوران عراقي آخوندها آنها را بين تسليم و مرگ مخير كردند و صباي نازنين ما، با انتخاب مرگ با عزت به سمبل ايستادگي تا به آخر تبديل شده است

امروز در سالگرد شهادت صبا و آسيه و باقي همرزمانشان آمده ام تا به صبا‌هايم كه در خيابان‌هاي ايران ايستادگي و قيام مي كنند، به آنها كه نويد بخش آمدن بهار حقيقي ايرانند، به فرزندان نازنينم كه رسم مقاومت را پس از صبا و صباها ادامه مي دهند درود بفرستم و بگويم‌‌:

مي خواهند خاموشتان كنند، فرياد شويد‌‌. گلوله بارانتان مي كنند، از خون همرزمانتان بر خيزيد.

به شكنجه گاه‌ها مي برندتان تا خودكشي شويد يا مسخ تاريكي تنهايي‌تان كنند اما شما مقاومت مي كنيد و كانوني براي شورش دوباره برسياهي و تنهايي‌ها گروهي مي شويد پر قدرت و پر اراده براي نوشتن سرنوشت و فرداي ايران و امحاي تقدير كور آخوندي.

صبا با پيكري زخمي و در آستانه شهادتش گفت:‌‌«ماتا آخرش مي ايستيم» انگار كه تاريخ را مي ديد. او در فروغ اشرف ايستاد تا پايان. پس او هست. در فرياد شما در خيابان‌هاي اهواز و اصفهان و تهران و تمامي شهرهاي ديگر، در فرياد مرگ بر خامنه اي باورش به فرو ريختن اين نظام موج در موج زد در نگاهش دنباله نگاه ثابت ندا آقا سلطان

صبا وصباها نسيم آمدن بهار ايرانند. به شما مي گويند كه پيش برويد و باز هم به پيش برويد كه بهار ايران در راه است.

صبا بگو به نسيم صبح بهاري كه مي وزد نسيم بهاري

صباي من بيدار شو بيدار

ببين كه ز خونت گل داده اين آخرين دشت‌هاي ايران

بهر آخرين پيكار.

درود به تمامي شهداي فروغ اشرف

درود به تمامي خانواده‌هاي شهداي فروغ اشرف

و زنده باد پيكار ما تا آخرين قطره جانمان

متشكرم، پيروز باشد

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here