کشف و شباهتهایی وجود بیو مولکول CH3NCO، از عناصر ا ولیه تشکیل دهنده حیات

334

محققین برای اولین بار در ستاره جدیدی که بتازگی کشف شده، و شباهتهایی با خورشید دارد وجود بیو مولکول CH3NCO، از عناصر ا ولیه تشکیل دهنده حیات را شناسایی کردند . این عنصر در ابرهای شکل گرفته حول ستاره جدید دیده شده که ۴۰۰ سال نوری با ما فاصله دارد.

تکامل در مرحله ابتدایی از گازهای متراکم حول خورشید آغاز شده است . با این مواد بود که سیارات شکل گرفتند و سپس بدور خورشید چرخیدند . این نوع بیو ملکولها دارای اشکالی از پروتئین بوده که سنگ بنای شکل گرفتن زندگی است . دانشمندان معتقدند که با این کشف خانه های خالی پازل شکل گیری تکامل بشری نیز پر می شود

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here