پرویز خزایی: آهای ای خامنه ای خر‍ پول و ای هموطن قیام افتخارآفرین امروز روز پرشگون سی ام دی است!

123
پرویز خزایی- شورای ملی مقاومت ایران

برویم به تمام گزارشهای رادیویی و تصویری مستند و آرشیوهای تمامی جراید متعدد آزاد شده مراجعه کنیم تا بدانیم که نیروی اندک بازمانده از رهبری سازمان مجاهدین خلق ایران چه گفتند و چه کردند. مسعود رجوی ازهمان بالکن زندان قصر– و لحظات قبل از آزادی- چه گفت و بعدا در صدها متینگ بزرگ و هزاران مصاحبه و نوشته و پیام چگونه به ملت ایران هشدار داد که خط کشی از این پس از بین ارتجاع مذهبی و حکومت فاشیستی در مقابل آزادی و راه مصدق میگذرد…. بيشتربخوانید

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here