پايان جنگ داخلي در آمريكا سال ۱۸۶۵

89

روز نهم آوريل سال ۱۸۶۵ جنگ داخلي در آمريكا پس از صدمات مالي و جاني بسيار پايان يافت. از سال ۱۸۶۰ كه آبراهام لينكلن به رياست جمهوري آمريكا رسيد و عليه برده داري موضع گرفت، جنوبيها كه طرفدار بردهداري بودند عليه شمالي ها به نبرد پرداختند و مدت ۴سال جنگ داخلي آمريكا با شدت در ۴ دور جريان پيدا كرد. اما نهايتا جنگ به نفع شمالي ها پايان يافت. چند روز پس از پايان جنگ، آبراهام لينكلن ترور و كشته شد. اما جنگهاي داخلي نيز به پايان رسيد و برده داري رسما لغو گرديد. در جنگ داخلي آمريكا تنها ۶۱۸ هزار نظامي ( ۲۵۸ هزار جنوبي و ۳۶۰ هزار شمالي ) كشته شدند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here