ویرانی شهر شوش به دست نیروهای آشور بانیپال ۶۹۳ قبل از میلاد

16

شهر شوش که از قرنها قبل یکی از مراکز مادها و اقوام ایرانی بود توسط نیروهای «آشور بانیپال» ویران گردید. «آشور بانیپال» نیروهایش را در سنگدلی و ددمنشی نسبت به شکست خوردگان تشویق میکرد و میگفت هرچه قساوت و بیرحمی بیشتری علیه مغلوب شدگان بهکار برند، از خدایانشان پاداش بیشترخواهند گرفت.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here