مقاومت در زندانهای رژیم آخوندی، بخشی از مقاومت توده‌ای در برابر این نظام پلید ضدمردمی

9
خامنه ایی جنایتگار - فشار روی زندانیان-

به دستور دژخیمان زندان اوین حداقل ۵ تن از زندانیانی که از کارگران کارگاههای اجباری اوین بودند، به دلیل سرپیچی از دوختن چشم بند برای بازداشت شدگان تظاهرات قیام، از کارگاه اخراج و به زندان فشافویه منتقل شدند. 

در اوایل دی ماه؛ پس از تظاهرات سراسری مردم ایران در شهرهای مختلف دژخیمان زندان اوین با عجله دستور دوختن ۷۰۰ چشم بند و ۱۳۰۰ لباس بازجویی برای دستگیرشدگان دادند تا در کارگاه اجباری زندان اوین دوخته شود. تعدادی از زندانیان عادی از این کار سرباز زده و از انجام آن کار خودداری کردند.

یکی از زندانیانی که از دوختن چشم بند سرباز زده گفته است: بدلیل فقر مالی‌ توان تهیه یک غذای ساده برای خانواده اش را هم ندارد. اما به خاطر شرافت خود حاضر نیست چشم بند برای بازداشت شدگان تظاهرات بدوزد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here