مردم شجاع اصفهان روز پنجشنبه ۱۴ دی ۹۶ در حالی که قیام هشتمیتن روز خود را پشت سر میگذارد به خیابان آمدند شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران را فریاد زدند

86
قیام - ایران - اصفهان 14 دی-min
روز پنجشنبه ۱۴دیماه ۹۶در هشتمین روز قیام مردم اصفهان به خیابان ریخته و شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران سردادند.
https://youtu.be/x7ZqpDg-uk0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here