قیام ایران – شماره ۳۶ – یورش وحشیانه گارد زندان به بند ۱۲زندان مرکزی ارومیه

58
قیام - ایران - شورای ملی مقاومت ایران34-min

روز پنجشنبه ۱۴دیماه آدمکشان گارد زندان مرکزی ارومیه بغض و کین خود از خیزش قهرمانانه مردم شهرهای مختلف؛ را با حمله به بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه که زندانیان سیاسی در آن هستند؛ نشان داد و به بهانه بازرسی؛ تمامی مواد غذایی و دیگر وسایل زندانیان را تخریب یا نابود کردند.

در ابتدا پاسداران جنایتکار نگهبان زندان همراه با شماری از آدمکشان باندهای مافیایی وابسته به مقامات زندان همچون امیر قره باغی،‌ سعید علیزاده،‌ آرش عنصری، مهدی بایرامی زاده زندانیان را با عربده کشی و تحقیر و ناسزا به باشگاه زندان منتقل کردند تا بند مربوطه را بازرسی کنند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۵دی ۱۳۹۶(۵ژانویه ۲۰۱۸)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here