عباس عبدی از تئوریسین‌های باند مغلوب آخوندی: «اینکه این جامعه با شیوه‌های گذشته حفظ شود دیگر امکانپذیر نیست»

8
عباس عبدی از باند مغلوب رژیم

عباس عبدی از باند مغلوب رژیم، در باره پیامدهای قیام سراسری دیماه نوشت: سال ۹۶ یک سال ویژه در تاریخ سیاسی ایران است و جامعه ایران از یک مرحله به مرحله دیگری وارد شده است. یک تحول کیفی رخ داد و آن، اینکه حکومت و ساختار سیاسی دیگر قادر به کنترل مردم از طریق ابزارها و شیوهها و نهادهای قبلی نیست.

وی با تاکید براین که «نه نیروی نظامی و انتظامی و نه سازوکار ایدئولوژیک و فکری» نظام، دیگر قادر به کنترل جامعه نیستند، افزود: از یک طرف جامعه و مردم تقویت شدهاند واز آنطرف نیز قدرت لزوماً به گونهای عمل نمیکند که مطلوب جامعه باشد. در نتیجه میان این دو ناسازگاری پیدا شده و اینکه این جامعه با شیوههای گذشته حفظ شود دیگر امکانپذیر نیست.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here