سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

صفحه اصلی درس‌هایی از تاریخ کارکرد عنصر خیانت(۱) در نهضت ملی ایران به رهبری دکتر محمد مصدق

0 24

زمینه سازی و دخالت مستقیم در کودتای ننگین و استعماری ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

درباره جبهه ملی ایران و نهضت ملی بهرهبری دکتر“محمدمصدق“ تاریخ نشان میدهد

که مردم ایران مصدق را دوست داشته و به او ایمان و امید بسته بودند. هنوز هم پس از گذشت بیش از نیم قرن مردم ما، او را نمادی افسانهای از دموکراسی و تعهد خدمت به مردم میشناسند، چرا که مصدق کبیر با نیرومندترین استعمار جهان جنگید و میهن خود را از قعر تباهی و سیاهی استبداد و وابستگی اقتصادی و سیاسی بیرون کشید، داستان مصدق، داستان اراده ملی است. داستان رهبری بر پایه رأی مردم و پشتیبانی مردم است. بیآنکه به قدرت‌های خارجی متکی باشد. و البته که این هم به مذاق ارتجاع و استعمار و عوامل ریز و درشت آنها سازگار نبود. مصدق کبیر برای جاه و قدرتطلبی پا به عرصه سیاست نگذاشته بود ، او فقط یک آرزو داشت که بتواند حیثیت و شرافت به یغما رفته ملت ایران را بازگرداند و بههمین دلیل هم آنهایی که گلولههای سربی ایادی استعمار، درجانشان نشست، درآخرین دم حیات سرفرازانه با خون خود نوشتند: « از جان خود گذشتیم، با خون خود نوشتیم، یامرگ یا مصدق »

سازماندهی جبهه ملی ایران

وقتی موجودیت یک سازمان سیاسی به نام«جبهه ملی ایران» به رهبری دکترمصدق اعلام شد، در اثر سرشناسی و فعال و مبارز بودن اعضای بنیانگذار آن، نامش برسرزبان ها افتاد و جنبش بزرگی برای پیوستن به جبهه بوجود آمد. در ترکیب این جبهه تمامی طیفها که در آغاز با مصدق همراه شدند، دیده میشود که عبارت بودند از:

-”حزب ایران“ که از تشکل چندحزب ملی و عده ای از آزادیخواهان خوش نام و مشهور با هدف آزادی و رهایی ایران از نفوذ بیگانگان پس از شهریور ۱۳۲۰ ایجاد شد.این حزب اولین حزبی بود که به جبهه ملی ایران پیوست.

– «سازمان نظارت بر آزادی انتخابات» بهرهبری دکتر “مظفر بقایی“ که در رابطه با مبارزه انتخاباتی دوره شانزدهم تشکیل شد و هسته اصلی آن روزنامه «شاهد» بود، پس از پایان انتخابات مجلس شانزدهم نام آن به “سازمان نگهبانان آزادی“ تغییریافت. درسال ۱۳۲۹ “خلیل مکی“ و گروهی از اعضای روشنفکر ومهینپرست حزب توده که سرخورده از وابستگی حزب به شوروی و فساد در رهبری آن بودند و در سال ۱۳۲۶انشعاب کرده بودند، به این سازمان پیوستند. سازمان نگهبان آزادی درعرض یک سال تبدیل به یک حزب بزرگ شد و نام آن درسال۱۳۳۰به “حزب زحمتکشان ایران“ تغییریافت.

جبهه ملی تشکلی از گروههای سیاسی بودکه با این هدف ودر همین راستا شکل گرفت.

– “حزب ملت ایران“ که از جوانان پرشور میهن پرست به رهبری داریوش فروهردر آبانماه ۱۳۳۰ تشکیل شده بود. این حزب درکنار دکتر مصدق زیرپرچم جبهه ملی ایران به مبارزه پرداخت.

– “جمعیت آزادی مردم ایران“ که در سال ۱۳۲۲بوسیله“ محمد نخشب“ و عده ای از همفکرانش تشکیل شد. و یکسال بعد نام این حزب به “نهضت خداپرستان سوسیالیست“ تغییر یافت. همزمان با پیوستن به جبهه ملی، این حزب با حزب ایران ائتلاف کرد. ولی این ائتلاف بیش از دوسال دوام نیاورد، نخشب و یارانش پس از خروج از حزب ایران، جمعیت آزادی مردم ایران را تشکیل دادند که تا آخر به دکترمحمدمصدق وفادار ماندند.

-“جمعیت فدائیان اسلام“ که درسال۱۳۲۴ به رهبری “مجتبی نواب صفوی“ بنیانگذاری شد. تعصب شدید مذهبی و ناآگاهی سیاسی، آنان را نفوذ پذیرکرده بود، چنانکه با تحریک عوامل سیدضیا الدین طباطبایی درسال ۱۳۳۰ هنگامی که نواب صفوی در زندان بود قصدجان دکترفاطمی را که درآن زمان معاون سیاسی مصدق بود، نمودند و او را سخت زخمی کردند.

-“مجمع مسلمانان مجاهد“ که “شمس قنات آبادی“ آن را رهبری میکرد، این گروه وابسته به آخوند ابوالقاسم کاشانی بود.

-برخی انجمنها و جمعیتهای دیگر نظیرجمعیت مبارز، انجمن بازرگانان وکسبه تهران، و…

شمس قنات آبادی و حسین مکی در سخنرانی دکترحسین فاطمی در دفتر حزب زحمتکشان

سیاست جبهه ملی ایران درآن دوران

جبهه ملی براین باور بود که با ملی شدن نفت کشور، نه تنها بزرگترین سرمایه و درآمد کشور از اختیار بیگانگان خارج و نفوذ آنان به ویژه انگلستان و شوروی و سپس امریکا درسیاست ایران ریشه کن میشود. بلکه سرزمین ایران که از زمان پادشاهان قاجار به صورت یک کشور دست نشانده و بدون اختیار وتحقیر شده درآمده و از قافله تمدن جهان عقب مانده بود، روحیه ملی خود را دوباره باز خواهد یافت. برسرنوشت خود حاکم خواهدشد و در راه پیشرفت خواهد افتاد.

هدف دولت ایران، این بود که هیچ دولتی در امور ایران دخالت نکرده، ملت ایران ازآزادی و استقلال بهرهمند شود، چون مامورین سیاسی دولت انگلیس در امور ایران دخالت می کردند، دولت اینجانب تصمیم گرفت با آنها قطع رابطه کند وآنها را بیرون کند تا پس از مراجعت بدانند در امور داخلی این کشور نباید دخالت کنند.

خارج شدن انگلیسیها از آبادان

از امضاء کنندگان پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت و از یاران قدیمی دکتر مصدق چند تنی قابل ذکرند. دکتر “مظفر بقایی“ و “حسین مکی“ و “کاشانی“ . اینها کسانی بودند که در رساندن مصدق به وزارت کمک کرده بودند و در تمامی لوایحی که مصدق به مجلس ارائه مینمود پشتیبان و حامی او بودند. جناح اقلیت مجلس را تشکیل میدادند و بازوهای مصدق کبیر بودند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.