سخنرانی پروفسور ریتا زوسموت-رئیس پیشین پارلمان فدرال آلمان

5
-پروفسور ریتا زوسموت رئیس پیشین پارلمان فدرال آلمان

پروفسور ریتا زوسموت رئیس پیشین پارلمان فدرال آلمان در سخنان خود در کنفرانس بینالمللی «زنان نیروی تغییر» بر اهمیت نقش زنان در پیشبرد مبارزات آزادیخواهانه تأکید کرد و درباره قیام بزرگ مردم ایران، گفت:

اتفاقی که در ایران رخ داد نشان میدهد بعد از سالیان زیادی که مردم طی آن کشته و شکنجه شدند (اکنون آنها) بار دیگر به (صحنه) آمده‌اند، چرا که تسلیم نشدند. بنابراین باید سپاسگزار همه این زنان و مردان باشیم که اعتراض میکنند و میگویند: ما خواهان آزادی هستیم؛ آزادی شخصی و آزادی تفکر، بیان و انتخاب شیوة زندگی. 

ریتا زوسموت در ادامة سخنانش از نقش مقاومت ایران و رئیسجمهور برگزیدة آن در مبارزه علیه حکومت زنستیز آخوندی تقدیر کرد. و گفت:

«خانم رجوی قبل از هر چیز به شما بگویم زمانی که کسی نیست که مسیر را ادامه بدهد و هدایت کند ما گم می‌شویم و هدایت توسط زنان امیدوارم امروز متفاوت از هدایت توسط مردان باشد. ما به اعتماد نیاز داریم و توانایی برای تغییر جهان. و آنچه ما این روزها آموختیم و آنچه در ایران اتفاق افتاد، این بود که آنها دست برنداشتند. ما به هدایت نیاز داریم. البته ما با میزان معینی انرژی در خودمان شروع کردیم اما نمی‌توانیم به تنهایی انجامش دهیم. هیچ کجا نمی‌شود به تنهایی انجامش داد. (امروز) امید تازهیی وجود دارد؛ امیدی از سوی مردمی که گردهم میآیند… و اعتراضاتشان را به قدری بلند و روشن ابراز میکنند که ما نیز میتوانیم آنرا دنبال کنیم. ایران نیز می‌تواند این فرصت را داشته باشد که بداند یک گروه هست، خانم رجوی هست که بدنبال جهان بهتر است. امیدوارم امروز روزی باشد که ما یک بار دیگر شروع کنیم. انگیره گرفته‌ایم و متقاعد شده‌ایم توسط قیام ایران که فریاد می‌کشند، فریاد می‌کشند برای نیازهای انسانی که حمایت بشوند، امن باشند و آزاد باشند»

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here