سرخوردگی ولی فقیه ارتجاع از بی فرجامی سازوکار مالی اروپایی برای تبالات مالی با رژیم

8

درباره سرخوردگی و بحران رژیم آخوندی به خاطر بی فرجامی سازوکار مالی اروپایی برای تبادلات مالی با این رژیم، یک روزنامه باند خامنه ای با اشاره به اظهارات صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی رژیم نوشت: اعتماد او به اروپاییها در حالی است که نهتنها اروپاییها در چند هفته تضمینهای لازم را به ایران ندادند، بلکه موعدها و زمانهایی که بعد از آن برای ارائه بسته تعیین شد نیز، با بیاعتنایی اروپاییها مواجه شد».

کیهان خامنه‌ای، نیز درباره تن دادن حکومت آخوندی ازسر ضعف و نیاز به برجام را برسر دولت روحانی سرشکن کرده و ‌می‌نویسد: وقتی برداشت طرف مقابل – که برداشتی منطبق با واقعیت نیز هست- این است که شما در هیچ شرایطی از برجام خارج نمیشوید و حتی تعهدات خود را تعدیل نمیکنید، چرا نباید یکطرفه و بیهزینه از آن خارج شود؟!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here