سخنرانی راما یاد وزیر پیشین حقوق بشر فرانسه

6
راما یاد وزیر پیشین حقوق بشر فرانسه

راما یاد وزیر پیشین حقوق بشر فرانسه در سخنرانی خود در کنفرانس بینالمللی پاریس، قیام بزرگ مردم ایران را شروع یک انقلاب دانست، و گفت:

راما یاد وزیر پیشین حقوق بشر فرانسه:

«جهان به خاطر خواهد سپرد که در شروع سال ۲۰۱۸ همه چیز در ایران شروع شد. جهان به خاطر خواهد سپرد که این اصلاً قیامی بیدنباله نبود، بلکه روزهای سرخ تهران، کرمانشاه، ایزه، تویسرکان، مشهد و تبریز، اعلام یک انقلاب است. جهان به خاطر خواهد سپرد که این نه آتشی بر خرمن، بلکه انقلابی عمیق است. جهان به خاطر خواهد سپرد که این انقلاب توسط زنان رهبری شد جهان به خاطر خواهد سپرد که این زنان، پیشتاز، منبع انگیزش، هدایتکننده و موتور بیداری ایرانیها بودند. جهان به خاطر خواهد سپرد که قهرمانی آنها در فدا کردن، بیهوده نخواهد بود. شما وجدان‌های بشری را بیدار کردید. شما سکوتها را در هم شکستید. شما بیتفاوتی بزدلان را شکست دادید. شما کلمه عدالت را ارتقا دادید. شما مفهوم تعهد را به اوج رساندید. شما جبرهای حاکم بر خودتان را پشت سر گذاشتید و خود را به قهرمانی مبارزان آزادی ارتقا دادید. شما یک عمل اعتقادی با قدرتی باورنکردنی انجام دادید. شما برگی از تاریخ ایران را نوشتید. شما جنبش حیاتی یک خلق کهن، اما مصمم را بیدار کردید.

بله، آنچه در ایران قد علم کرده دوباره متوقف نخواهد شد. ما بهدقت آنرا نظاره خواهیم کرد و همبسته خواهیم بود. اجازه نخواهیم داد که سرکوب و یا تبلیغات دروغین، ما را بترساند. خیر! تبلیغات دروغین نخواهد توانست خوشههای خشم مردمی را به فراموشی بسپارد. ایرانیها برای آزادی بپاخاستهاند، برای حقوق بنیادینشان بپاخاستهاند. علیه اعدامهای جمعی بپاخاستهاند، علیه شکنجه و خودکامگی جانشان را به خطر انداختهاند. برای برابری حقوق زنان فریاد سر دادند. آن‌ها خواهان تغییر رژیم هستند. دیگر هیچچیز مانند قبل نخواهد بود.

با این حال یک شرط، یک وظیفه و یک مسئولیت هم وجود دارد: باید بیش از پیش در کنار مردم ایران بایستیم و کاری کنیم که حمایتمان را احساس کنند.

البته این رژیم مثل مار زخم خورده است و در وضعیت آسیبپذیرش، از همیشه خطرناکتر است. میداند که موضوع بقای آن در میان است. در خیابانها ندای «مرگ بر دیکتاتور» را شنیده و از اینرو میداند که روزهایش به شمارش افتاده است.

اشتباه نکنیم: این مبارزه به ایران محدود نخواهد شد. این مبارزهیی است برای تاریخ، برای جهان، برای زندگی، برای آزادی.» 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here