سخنرانی اود دو توئن بنیانگذار فوروم زنان برای اقتصاد و جامعه

11
اود دو توئن بنیانگذار فوروم زنان برای اقتصاد و جامعه

اود دو توئن بنیانگذار فوروم زنان برای اقتصاد و جامعه در سخنان خود دربارة نقش پیشتاز زنان در قیام بزرگ مردم ایران، گفت:

«تعداد زنانی که قیام میکنند و کوتاه نمیآیند بیش از پیش در حال افزایش است، آن هم با ریسک و خطرپذیری توسط خودشان و اینرا میدانند. آن‌ها به خطراتی که به جان میخرند مشرفند. ولی از آنجایی که جویای آزادی برای خودشان و کشورشان هستند، از همة موانع عبور میکنند. آن‌ها شگفتی‌آور هستند. زنان ایرانی شگفتی‌آورند.»

اود دوتوئن افزود:

اود دو توئن – بنیانگذار فوروم زنان برای اقتصاد و جامعه

«زنان یک عامل ضروری جنبش برای تغییرات عمیق هستند که هم به زندگی آنها و هم به کشورشان مربوط میشود. آن‌ها نقش عمدهیی با بهخطر انداختن همهچیز ایفا میکنند و زمان آن است که جهان بداند، زنان ایرانی، بازیگران عمدهیی برای آزادی هستند. باید بهخاطر شجاعتشان تقدیرشان کرد، باید از آنها حمایت کرد و به آنها گوش فرا داد.

به همین دلیل من امروز اینجا هستم، برای آزادی زنان ایرانی، برای آزادی بیان، برای آزادی حق آنها؛ حقشان برای داشتن یک زندگی معمول، حق آزادانه زیستن و الگوی آنها باید در خدمت سایر زنان در جهان قرار گیرد. زنان ایرانی شجاع هستند، باید از آنها تقدیر کنیم، حمایتشان کنیم و آنها را بشنویم و مطبوعات باید نقش اساسی آنها برای یک ایران آزاد را فهم کند. ما نباید آنها را در مبارزةشان تنها بگذاریم.»

اود دوتوئن در ادامه سخنان خود در کنفرانس بین المللی زنان نیروی تغییر ، قیام ایران و نقش زنان افزود:

«من از جمله زنانی هستم که معتقدند جهانی بدون زنان آزاد و برابر با مردان، جهان خوبی نیست. میخواهم سخنانم را چنین به پایان ببرم: هرگز نباید فراموش کنیم که ما ۵۰ درصد جمعیت هستیم، بیایید هر کاری را که از دستمان بر میآید انجام بدهیم تا این قرن، قرنی برای زنان و برای زنان ایرانی باشد. از شما متشکرم.»

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here