سخنرانی‌ زینت میر هاشمی-سردبیر نشریه نبرد خلق ،عضو کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدائی خلق در گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس

237

درود وسلام برهمه شما ،شما رزمندگان راه آزادی ورهایی، دراین فرصت کوتاه به دونکته بطور خیلی خلاصه اشاره می کنم.
اول :اهمیت رویداد ۳۰خرداد سال ۱۳۶۰
رویداد ۳۰خرداد سال ۱۳۶۰ نقطه عطفی درتاریخ جنبش ضد استبداد دینی است.
رژیم بنیادگرای اسلامی باگلوله بستن تظاهرات مسالمت آمیز مردم ،دستگیری ،شکنجه واعدام اعضاء وهواداران نیروهای انقلابی وآزادیخواه وبطور خاص نیروهای سازمان مجاهدین خلق ایران را شروع کرد.
هدف خمینی ازاین کشتار این بود که باکشتن آزادیخواهان وروشنفکران وبطور کلی نخبگان جنبش ،روحیه تسلیم وزندگی در خفت وخواری رابه مردم ایران تحمیل کند.
ازجهت دیگر خمینی باادامه جنگ ضد مردمی سیاست صدور ارتجاع رادنبال می کرد.
درمقابل این دوسیاست راهبردی رژیم جنبش مقاومت باتمام وجود ایستادگی کرد و بدیل دموکراسی ،آزادی ،عدالت اجتماعی وصلح را قرارداد.
مردم ایران باقیام۳۰خرداد سال ۱۳۸۸ راهکار ۳۰خرداد سال ۱۳۶۰ راادامه دادند.
از۳۰خرداد ۶۰ تا ۳۰خرداد ۱۳۸۸هزاران زن ومرد آزادیخواه ومبارز به شهادت رسیدند که امروز یادو خاطره آنها راگرامی می داریم.
خانواده ها وهم رزمان آن شهدای پرافتخار اکنون دادخواه خونهای ریخته شده آنان هستند که نکته دوم صحبت من است.
جنبش دادخواهی بخشی ازجنبش ضد دیکتاتوری ونقش مهمی دررسیدن ایران به آزادی ،دموکراسی وصلح خواهد داشت.
ماهمگان وظیفه داریم که ازاین جنبش حمایت کنیم ماهمگان وظیفه داریم که ازاین جنبش حمایت کنیم ،سازمان چریکهای فدایی خلق ایران عضو شورای ملی مقاومت ایران باتاکید بررویداد۳۰خرداد ۱۳۶۰ بعنوان نقطه عطفی درجنبش رهایی بخش مردم ایران براهمیت جنبش دادخواهی مادران وجنبش مقاومت زندانیان سیاسی درسیاه چالهای رژیم تاکید کرده وازاین جنبش حمایت می کند.
ماهم صدای بی صدایان هستیم ،پیروز باشید  منبع:ویلپنت –اول ژوئیه ۲۰۱۷

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here