سخنرانی پترو رومن نخست‌وزیر پیشین رومانی

157

دوستان عزیز، شما نمایندگان پر افتخار مردم ایران هستید. شما رزمندگان پر افتخار آزادی هستید. ما نمایندگان و سیاستمداران رومانی در اینجا به شما درود میفرستیم برای تلاش بزرگ و شریف شما برای آزادی ایران. و شما یک رهبر بزرگ دارید خانم رجوی که امید مردم ایران است. میدانید برای بدست آوردن  آزادی باید بر ترس غلبه کرد. و من امروز شما را در اینجا دیدهام که بی ترس هستید برای بدست آوردن آزادی برای مردم ایران. شما نمیترسید. حاکمان، حاکمان فعلی در ایران باید بدانند که بدون شما یک ایران مرفه، آزاد و با افتخار وجود نخواهد داشت، بدون شما هرگز. شما امید میلیونها و میلونها مردم در ایران هستید. و شما باید این مسؤلیت را به عهده بگیرید. من می دانم که چه میگویم. بدلیل اینکه حدود ۲۷ سال پیش ما با انقلاب رومانی آزادیمان را بدست آوریم. یک تراژدی بود بسیاری از مردم از بین رفتند، خونریزی بود.  در سنگری که در آخرین لحظات بودم با مسلسل توسط دیکتاتوری به ما شلیک شد ، از ۸۱ نفری که آنجا بودند منجمله من، ۳۹ نفر با گلوله های دیکتاتوری کشته شدند. من از صمیم قلبم امیدوارم که انتقال ایران به آزادی و دموکراسی همراه با صلح باشد. زیرا بدون صلح مردم نمی توانند درست زندگی کنند. فراتر از زندگی ، آزادی گرانبهاترین سرمایه انسان است شما بهتر از هر کسی این را می دانید. شما معنی جنگیدن برای آزادی را می دانید. اکنون زمان آن است که شما یک ایران جدید بسازید. این امید من و این امید ما است. یک ایران جدید و مرفه برای مردم ایران بسازید. دوستان عزیز، شما نمایندگان پر افتخار مردم ایران هستید. شما رزمندگان پر افتخار آزادی هستید. ما نمایندگان و سیاستمداران رومانی در اینجا به شما درود میفرستیم برای تلاش بزرگ و شریف شما برای آزادی ایران. و شما یک رهبر بزرگ دارید خانم رجوی که امید مردم ایران است. میدانید برای بدست آوردن  آزادی باید بر ترس غلبه کرد. و من امروز شما را در اینجا دیدهام که بی ترس هستید برای بدست آوردن آزادی برای مردم ایران. شما نمیترسید. حاکمان، حاکمان فعلی در ایران باید بدانند که بدون شما یک ایران مرفه، آزاد و با افتخار وجود نخواهد داشت، بدون شما هرگز. شما امید میلیونها و میلونها مردم در ایران هستید. و شما باید این مسؤلیت را به عهده بگیرید. من می دانم که چه میگویم. بدلیل اینکه حدود ۲۷ سال پیش ما با انقلاب رومانی آزادیمان را بدست آوریم. یک تراژدی بود بسیاری از مردم از بین رفتند، خونریزی بود.  در سنگری که در آخرین لحظات بودم با مسلسل توسط دیکتاتوری به ما شلیک شد ، از ۸۱ نفری که آنجا بودند منجمله من، ۳۹ نفر با گلوله های دیکتاتوری کشته شدند. من از صمیم قلبم امیدوارم که انتقال ایران به آزادی و دموکراسی همراه با صلح باشد. زیرا بدون صلح مردم نمی توانند درست زندگی کنند. فراتر از زندگی ، آزادی گرانبهاترین سرمایه انسان است شما بهتر از هر کسی این را می دانید. شما معنی جنگیدن برای آزادی را می دانید. اکنون زمان آن است که شما یک ایران جدید بسازید. این امید من و این امید ما است. یک ایران جدید و مرفه برای مردم ایران بسازید. منبع:ویلپنت  –اول ژوئیه ۲۰۱۷

1 COMMENT

  1. از پس اينهمه خون و فدا آفتاب رهايي خواهد دميد اينرا تجربه انقلابات معاصر تأييد مي كند

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here