رویتر: یادداشت دبیرکل وزارت خارجه فرانسه، دستورات پیرامون تعویق تمامی سفرهای مأموران این وزارت‌خانه به ایران، پاریس ۲۰ اوت ۲۰۱۸

5
رویتر یادداشت دبیرکل وزارت خارجه فرانسه

در چارچوب روابط دوجانبه متأثراز پیامدهای قضیة ویلپنت

(دیپلمات رژیم ایران ثبت‌شده در وین هم‌اکنون در آلمان

در کادر تحقیقات پروژة سوءقصد علیه گردهمایی سالانة 

سازمان مجاهدین خلق ایران تحت بازداشت است)

مقام‌های رژیم ایران از طریق رفتارهای خود سخت‌تر شدن 

مواضعشان را نسبت به کشورماو برخی از شرکایمان نشان می‌دهند

با توجه به تهدیدات امنیتی واقعی

هم‌چنان‌که در گذشته هم وجود داشته است

از همة مأموران وزارت‌خانه خواسته می‌شود

تا اطلاع ثانوی هرگونه طرح سفر به ایران را به تعویق بیندازند

خبرگزاری رویتر در گزارش خود پیرامون یادداشت وزارت خارجه فرانسه درباره به تعویق‌انداختن تمامی سفرهای غیر مبرم کلیه مأموران این وزارت‌خانه به ایران، متن کامل این یاداشت را منتشر کرده است.

متن دستورات ابلاغ شده توسط دبیرکل وزارت خارجة فرانسه بدین قرار است:

جمهوری فرانسه

وزارت اروپایی و امور خارجه

دبیرکل -پاریس ۲۰ اوت ۲۰۱۸

موضوع: سفرهای مأموران وزارتخانه به ایران – دستورات

در چارچوب روابط دوجانبه متأثر از پیامدهای قضیه ویلپنت (دیپلمات (رژیم) ایران ثبت‌شده در وین هم‌اکنون در آلمان در کادر تحقیقات پروژة سوءقصد علیه گردهمایی سالانه سازمان مجاهدین خلق ایران تحت بازداشت است)، مقام‌های (رژیم) ایران از طریق رفتارهای خود سخت‌تر شدن مواضعشان را نسبت به کشور ما و برخی از شرکایمان، نشان می‌دهند.

از این رو، با توجه به تهدیدات امنیتی واقعی همچنانکه در گذشته هم وجود داشته است، از همة مأموران وزارت‌خانه، چه از ادارة مرکزی و چه در پست‌ها(ی دیگر)، خواسته می‌شود که تا اطلاع ثانوی و به‌جز در مواردی که الزام اداری وجود داشته باشد، هر گونه طرح سفر به ایران را به‌خصوص برای دلایل توریستی یا زبان‌شناسی به تعویق بیندازند. هر مأمور وزارت‌خانه که به صفت فردی و حتی با برخورداری از پاسپورت دیپلماتیک (به ایران) سفر کند، اگر در آن کشور ثبت نشده باشد، از هیچ‌گونه مصونیتی برخوردار نیست.

دپارتمان از مدیران و رؤسای پست‌ها می‌خواهد که این یادداشت را به همة مأموران تحت مسئولیتشان توزیع کنند.

موریس گوردو مونتانی

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here