دیکتاتور سودان، عمر البشیر پس از سی سال حکومت خوکامه در پی اعتراضات مردمی سقوط کرد.

وی پس از ماهها اعتراضات مردمی توسط ارتش این کشور برکنار و بازداشت شد.
ارتش اعلام کرد تمامی زندانیان سیاسی در سراسر سودان آزاد میشوند. هزاران نفر که به خیابان‌های خارطوم سرازیر شده بودند شعار می‌دادند: «حکومت سقوط کرد و ما پیروز شدیم». ارتش، قانون اساسی و دولت مرکزی و دولتهای ایالتی را تعطیل و تشکیل یک دولت موقت دو ساله تا انتخابات را اعلام کرده است. در همین حال بسیاری از سازمانهای مدنی اعلام کرده اند تا روی کار آمدن یک دولت منتخب به تظاهرات ادامه خواهند داد. برغم اعلام حکومت نظامی امروز نیز تظاهرات در خارطوم ادامه یافت.
دیکتاتوری سی ساله احمد البشیر که از زمان روی کار آمدن خود، به بنیادگرایان اتکا داشت، برای سالهای طولانی متحد حکومت آخوندی بود.
عمر البشیر دیکتاتور ساقط شده سودان، که در سالهای اخیر برای مدتی روابطش با فاشیسم دینی حاکم بر ایران دچار تنش شده بود، در آذر ماه گذشته به دمشق سفر کرد و با دیکتاتور سوریه بشار اسد ملاقات کرد و بار دیگر در کنار آخوندهای جنایتکار قرار گرفت.
خارطوم پایتخت سودان هم چنان شاهد اجتماعات مردم و حضور گسترده معترضان است.
معترضان بخصوص در برابر مقر ریاست جمهوری برای شنیدن بیانیه برکناری عمر البشیر تجمع کردند.
یورونیوز گزارش داد: با وجود اعلام برکناری عمر البشیر، مخالفان می‌گویند به این تغییر رضایت نمیدهند و به تجمع و اعتراض برای دموکراسی و انتخابات آزاد ادامه خواهند داد.
اعتراضات در سودان از آذرماه سال گذشته آغاز شد و معترضان که خواهان برکناری عمر البشیر بودند، سرانجام آن را به کرسی نشاندند.