درگذشت نابغة فیزیک در قرن بیستم ۱۹۵۵ میلادی

138

«آلبرت اینشتین» در ۱۴مارس۱۸۷۹ در شهر «اولم» آلمان بهدنیا آمد و در سال ۱۹۰۵ سه نظریة خود دربارهٌ فیزیک نظری، از جمله تئوری خاص نسبیت را منتشر کرد. وی که در سال ۱۹۲۲ موفق بهدریافت جایزة نوبل در رشتة فیزیک شد، طی نامهیی در سال ۱۹۳۹ به رئیس جمهور وقت آمریکا، او را نسبت به خطر سلاحهای هستهیی هیتلر هشیار ساخت.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here