درگذشت فرانسيس بيكن دانشمند انگليسي ۱۶۲۶

152

فرانسيس بيكن، نويسنده، فيلسوف و دانشمند پوزيتويست انگليسي درگذشت. فرانسيس بيكن از جمله دانشمنداني بود كه در ضديت با كليسا، به تجربهگرايي مطلق اعتقاد داشت. وي معتقد بود، هرچه كه قابل شناخت و تجربه ملموس نباشد علمي نيست، خيالي، ذهني و ايدآليستي است. بعدها در پروسه بررسي هاي علمي، اينگونه تجربهگرايي مطلق نيز خود نوعي ايدآليسم محسوب شد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here